11/7 Sat 13:30 【東南亞行動書車】淡水漁人碼頭 台北家扶中心愛心園遊會

104年北台北家扶中心寒冬送暖愛心園遊會

欸,我們還是不賣書,只賣愛心喔!

北台北家扶中心
https://www.facebook.com/TFCF80/

| 借閱規則 |

越南文版
借書規則 Quy tắc mượn sách
(1) 依書本標價付押金 Khi mượn sách, bạn cần phải trả tiền đặt cọc theo giá sách.
(2) 還書時全額退費 Chúng tôi sẽ trả tiền đặt cọc hoàn toàn khi bạn trả sách.
(3) 沒有還書期限 Bạn muốn mượn sách bao lâu cũng được.
(4) 可於書本上畫線、做記號、寫心得 Bạn có thể vẽ, viết, ghi cảm xúc trên trang sách thoải mái.
還書點 Nơi trả sách:


印尼文版
借書規則peraturan peminjaman buku:
(1)依書本標價付押金membayar uang jaminan berdasarkan harga buku
(2)還書時全額退費uang akan dikembalikan saat pengembalian buku
(3)沒有還書期限tidak ada batas waktu peminjaman
(4)可於書本上畫線、做記號、寫心得boleh memberi tanda dan menulis kesan pesan didalam buku
還書點tempat pengembalian buku:


泰文版
借書規則 กฎการยืมหนังสือ
(1)依書本標價付押金 จ่ายค่ามัดจำหนังสือ
(2)還書時全額退費เมื่อคืนหนังสือจะคืนค่ามัดจำให้
(3)沒有還書期限 ไม่มีกำหนดคืนหนังสือ
(4)可於書本上畫線、做記號、寫心得 สามารถขีดเส้น, เขียนโน้ต และ เขียนความรู้สึกลงบนหนังสือ
還書點 จุดคืนหนังสือ


英文版
借書規則 Rule
(1)依書本標價付押金 Book marked price as a deposit
(2)還書時全額退費 Returnable deposit
(3)沒有還書期限 Book indefinitely
(4)可於書本上畫線、做記號、寫心得 Can underline, write notes and write down feeling.