1/1 Sun 14:00 北車阿巫拉地板上的圖書館 Perpustakaan di Taipei main station

Start from 2016/1/3, every Sunday 2:00 pm to 6:00 pm
Pillar 24, Taipai Main Station lobby

2016/1/3起,每週日下午兩點到六點
台北車站大廳二十四號柱子旁

有借有還,再借不難。

 

借書規則
(1) 依書本標價付押金
(2) 還書時全額退費
(3) 沒有還書期限
(4) 可於書本上畫線、做記號、寫心得

peraturan peminjaman buku:
(1) membayar uang jaminan berdasarkan harga buku
(2) uang akan dikembalikan saat pengembalian buku
(3) tidak ada batas waktu peminjaman
(4) boleh memberi tanda dan menulis kesan pesan didalam buku
(5) Boleh gantiin buku perpustakaan dengan bukumu

Quy tắc mượn sách
(1) Khi mượn sách, bạn cần phải trả tiền đặt cọc theo giá sách.
(2) Chúng tôi sẽ trả tiền đặt cọc hoàn toàn khi bạn trả sách.
(3) Bạn muốn mượn sách bao lâu cũng được.
(4) Bạn có thể vẽ, viết, ghi cảm xúc trên trang sách thoải mái.

กฎการยืมหนังสือ
(1) จ่ายค่ามัดจำหนังสือ
(2) เมื่อคืนหนังสือจะคืนค่ามัดจำให้
(3) ไม่มีกำหนดคืนหนังสือ
(4) สามารถขีดเส้น, เขียนโน้ต และ เขียนความรู้สึกลงบนหนังสือ

Rule
(1) Book marked price as a deposit
(2) Returnable deposit
(3) Book indefinitely
(4) Can underline, write notes and write down feeling.